Tutkinnot - Edupoli
Nuoret - Aikuiset - Oppisopimus
suomi

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. 

Edupolilla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa ammatilliseen peruskoulutukseen ja ammatilliseen lisäkoulutukseen. Edupolilla on voimassaolevat järjestämissopimukset yli kahdeksaankymmeneen tutkintoon. Edupolin nettisivuilta on löydettävissä tutkintokuvaukset kaikista niistä tutkinnoista, joita järjestämme. Lisäksi nettisivujemme kautta tiedotamme kaikista haettavissa olevista tutkintokoulutuksista sekä tutkintotilaisuuksista.

Tutkinnon suorittaja osallistuu usein tutkintokoulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa tutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen. Jos olet kiinnostunut suorittamaan tutkinnon ilman tutkintokoulutusta, ota yhteyttä.

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa yksilöllisten ja joustavien opinto- ja tutkintopolkujen rakentamista ja niitä tukevan ohjauksen ja tuen suunnittelua kunkin opiskelijan tarpeiden mukaan.

Opiskelijat opiskelevat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan, jolloin koulutuksen kesto ja opiskeltavat sisällöt voivat vaihdella yksilöllisesti. Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen sekä suunnitellaan osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä tarvittavat ohjaus- ja tukitoimet.

Henkilökohtaistaminen tehdään kolmessa vaiheessa seuraavasti:

Hakeutumisvaiheessa selvitetään

 • hakijan lähtötilanne, suoritettava tutkinto tai sen osa, koulutustarpeet ja -toiveet. Lähtötilannetta kartoitettaessa voidaan käyttää apuna www.osaan.fi-sivustoa.
 • hakijan aikaisemmin osoittama osaaminen
 • hakijan aikaisemmin saavuttama osaaminen. Hakija ohjataan tarvittaessa suoraan osoittamaan osaamisensa aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (näyttö).
 • ohjauksen ja tukitoimien tarve.

Tutkinnon suoritusvaiheessa

 • päätetään aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta
 • suunnitellaan opiskelijan kanssa tutkintosuoritusten järjestelyt
 • neuvotaan ja ohjataan opiskelijaa tutkintosuoritusten suunnittelussa
 • otetaan huomioon opiskelijan erityistarpeet.

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheessa

 • tarjotaan opiskelijalle parhaiten soveltuvia koulutusmuotoja, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja -järjestelyjä
 • ohjataan opiskelijaa joustavien henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelussa
 • neuvotaan ja ohjataan opiskelijaa myös muiden asiantuntijoiden tarjoamiin tukipalveluihin.

Osaamisen osoittaminen

Opiskelija näyttää käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen. Osaaminen osoitetaan aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa (näyttö). Tutkinto suoritetaan yleensä tutkinnon osa kerrallaan. Tutkintosuoritus voi olla tiettynä ajankohtana tapahtuva tai prosessinomainen, pidemmälle aikavälille ajoittuva suoritus. 

Osaamisen arviointi

Opiskelijan osaamista arvioidaan monipuolisesti vertaamalla sitä tutkinnon perusteissa määrättyyn osaamiseen. Arviointi kattaa kaikki suoritettavan tutkinnon tai sen osan perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.

Arvioinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia menetelmiä, kuten havainnointia, haastatteluja, kyselyjä, ryhmä- ja itsearviointia.

Tutkinnon arvioinnin toteuttavat ja arvioinnista päättävät yhdessä tutkinnon osittain koulutuksen järjestäjän nimeämät kaksi arvioijaa. Toinen arvioijista on opettaja ja toinen työelämän edustaja. Erityisestä syystä arvioinnin voi toteuttaa ja arvioinnista päättää myös kaksi opettajaa tai muuta koulutuksen järjestäjän edustajaa. Valmentavan koulutuksen osien sekä yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden osaamisen arvioinnin toteuttaa ja arvioinnista päättää opettaja.

Arvioijat tekevät yhteisen arviointipäätöksen tutkinnon osittain. Arviointipäätös tehdään ammattitaidon osoittamisen ja siihen liittyvän arviointiaineiston perusteella.

Arviointiin tyytymätön voi pyytää arvioinnin oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon arviointipäätöksestä. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan työelämätoimikunnalle.

Jos opiskelijan osaamisen arviointi on hylätty, on hänellä mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen.

Todistus

Koulutuksen järjestää antaa opiskelijalle tutkintotodistuksen.