Näyttötutkinnot - Edupoli
suomi

Näyttötutkinnot

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona.

Edupolilla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa ammatilliseen peruskoulutukseen ja ammatilliseen lisäkoulutukseen. Edupolilla on voimassaolevat järjestämissopimukset yli kahdeksaankymmeneen näyttötutkintoon. Edupolin nettisivuilta on löydettävissä tutkintokuvaukset kaikista niistä näyttötutkinnoista, joita järjestämme. Lisäksi nettisivujemme kautta tiedotamme kaikista haettavissa olevista näyttötutkintojen valmistavista koulutuksista sekä tutkintotilaisuuksista.

Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Henkilö, jolla on jo riittävä ammattitaito voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen. Jos olet kiinnostunut suorittamaan näyttötutkinnon ilman valmistavaa koulutusta, ota yhteyttä.

Tutkinnon suorittaminen

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtaistaminen tarkoittaa näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon suorittajan ja opiskelijan ohjauksen, neuvonnan, opetuksen ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteutusta. Henkilökohtaistaminen tehdään kolmessa vaiheessa seuraavasti:

Hakeutumisvaiheessa selvitetään

 • hakijan lähtötilanne, suoritettava tutkinto tai sen osa, koulutustarpeet ja -toiveet.  Lähtötilannetta kartoitettaessa voidaan käyttää apuna www.osaan.fi-sivustoa.
 • hakijan aikaisemmin osoittama osaaminen
 • hakijan aikaisemmin saavuttama osaaminen. Hakija ohjataan tarvittaessa suoraan tutkintotilaisuuteen.
 • ohjauksen ja tukitoimien tarve.

Tutkinnon suoritusvaiheessa

 • päätetään aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta
 • suunnitellaan tutkinnon suorittajan kanssa tutkintosuoritusten järjestelyt
 • neuvotaan ja ohjataan tutkinnon suorittajaa tutkintosuoritusten suunnittelussa
 • otetaan huomioon tutkinnon suorittajan erityistarpeet.

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheessa

 • tarjotaan opiskelijalle parhaiten soveltuvia koulutusmuotoja, opetusmenetelmiä, oppimisympäristöjä ja -järjestelyjä
 • ohjataan opiskelijaa joustavien henkilökohtaisten oppimispolkujen suunnittelussa
 • neuvotaan ja ohjataan opiskelijaa myös muiden asiantuntijoiden tarjoamiin tukipalveluihin.

Ammattitaidon osoittaminen

Näyttötutkinnot suoritetaan osoittamalla tutkinnon perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti työelämän aidoissa tuotanto- ja palvelutilanteissa eli tutkintotilaisuuksissa. Tutkinto suoritetaan yleensä tutkinnon osa kerrallaan. Tutkintosuoritus voi olla tiettynä ajankohtana tapahtuva tai prosessinomainen, pidemmälle aikavälille ajoittuva suoritus. 

Ammattitaidon arviointi

Arviointi perustuu aina tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin, joihin tutkintosuoritusta verrataan.  Arvioinnissa käytetään monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia menetelmiä, kuten havainnointia, haastatteluja, kyselyjä, ryhmä- ja itsearviointia.

Arvioijina toimivat näyttötutkinnon järjestäjän nimeämät arvioijat, jotka edustavat työnantajia, työntekijöitä ja opetusalaa. Mikäli alalle on tyypillistä itsenäinen ammatinharjoittaminen, voi arvioija edustaa itsenäistä ammatinharjoittajaa. Arvioijat tekevät yhteisen arviointipäätöksen tutkinnon osittain. Arviointipäätös tehdään ammattitaidon osoittamisen ja siihen liittyvän arviointiaineiston perusteella. Kun arviointipäätös on tehty, toimitetaan päätös tiedoksi tutkintotoimikunnalle.

Arviointiin tyytymätön voi pyytää arvioinnin oikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon arviointipäätöksestä. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle.

Lisätietoja näyttötutkintojärjestelmästä saat täältä: http://www.oph.fi/nayttotutkinnot.